Programi

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Zavarivač MIG-MAG postupkom

Zavarivač MIG-MAG postupkom bavi se tehnikama zavarivanja metala koristeći MIG (Metal Inert Gas) i MAG (Metal Active Gas) metode, gdje se koristi električni luk između žice-elektrode i materijala kako bi se postiglo taljenje i spajanje metala.

O programu

Cilj programa je osposobiti polaznike za zavarivanje MIG-MAG postupkom na stručan i siguran način. Kroz program, polaznici će naučiti razlikovati i odabrati tehničke metalne materijale i plinove, provoditi preglede uređaja, opreme i alata, otkriti, prijaviti i servisirati manje kvarove, zamjeniti oštećene i istrošene dijelove te voditi radnu i servisnu dokumentaciju.

Cjelokupno trajanje programa: 300 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna škola,

– najmanje 18 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova zavarivača MIG-MAG postupkom.

Zavarivač MIG-MAG postupkom

Zavarivač MIG-MAG postupkom bavi se tehnikama zavarivanja metala koristeći MIG (Metal Inert Gas) i MAG (Metal Active Gas) metode, gdje se koristi električni luk između žice-elektrode i materijala kako bi se postiglo taljenje i spajanje metala.

O programu

Cilj programa je osposobiti polaznike za zavarivanje MIG-MAG postupkom na stručan i siguran način. Kroz program, polaznici će naučiti razlikovati i odabrati tehničke metalne materijale i plinove, provoditi preglede uređaja, opreme i alata, otkriti, prijaviti i servisirati manje kvarove, zamjeniti oštećene i istrošene dijelove te voditi radnu i servisnu dokumentaciju.

Cjelokupno trajanje programa: 300 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna škola,

– najmanje 18 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova zavarivača MIG-MAG postupkom.

Autogeni zavarivač-rezač

Autogeni zavarivač-rezač bavi se zavarivanjem i rezanjem metala pomoću plamena. Razlikuje i odabire odgovarajuće metalne materijale i plinove, primjenjuje odgovarajuće postupke autogenog zavarivanja i rezanja, izrađuje žljebove na metalnim materijalima te ih postavlja u položaj za zavarivanje ili rezanje sukladno tehničkim crtežima.

O programu

Cilj programa je osposobiti polaznike za autogeno zavarivanje i rezanje. Polaznici će naučiti razlikovati i odabrati tehničke metalne materijale i plinove, primjenjivati odgovarajuće postupke u autogenom zavarivanju i rezanju, te izrađivati žljebove na metalnim materijalima i postavljati ih u položaj za zavarivanje ili rezanje prema radioničkom crtežu.

Cjelokupno trajanje programa: 200 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna škola,

– najmanje 18 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova autogenog zavarivača-rezača.

Autogeni zavarivač-rezač

Autogeni zavarivač-rezač bavi se zavarivanjem i rezanjem metala pomoću plamena. Razlikuje i odabire odgovarajuće metalne materijale i plinove, primjenjuje odgovarajuće postupke autogenog zavarivanja i rezanja, izrađuje žljebove na metalnim materijalima te ih postavlja u položaj za zavarivanje ili rezanje sukladno tehničkim crtežima.

O programu

Cilj programa je osposobiti polaznike za autogeno zavarivanje i rezanje. Polaznici će naučiti razlikovati i odabrati tehničke metalne materijale i plinove, primjenjivati odgovarajuće postupke u autogenom zavarivanju i rezanju, te izrađivati žljebove na metalnim materijalima i postavljati ih u položaj za zavarivanje ili rezanje prema radioničkom crtežu.

Cjelokupno trajanje programa: 200 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna škola,

– najmanje 18 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova autogenog zavarivača-rezača.

Rukovoditelj centralnim grijanjem

Rukovoditelj centralnim grijanjem bavi se rukovanjem i održavanjem instalacija centralnog toplovodnog grijanja te upravljanjem toplovodnim i termouljnim kotlovima na različite vrste goriva.

O programu

Cilj programa je osposobiti polaznike za rukovanje instalacijama centralnog toplovodnog grijanja, toplovodnim kotlovima na kruto gorivo i ručno loženje, čiji toplinski učin prelazi 300 kW, te toplovodnim i termouljnim kotlovima za centralno grijanje na tekuće i/ili plinovito gorivo, čiji zajednički toplinski učin prelazi 500 kW.

Cjelokupno trajanje programa: 170 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena srednja škola,

– najmanje 18 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova rukovoditelja centralnim grijanjem.

NAPOMENA:

Prema Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (N.N. 84/14, 20/15) za ovo zanimanje potrebno je položiti i DRŽAVNI STRUČNI ISPIT (više na http://www.energeticar.hr)

Rukovoditelj centralnim grijanjem

Rukovoditelj centralnim grijanjem bavi se rukovanjem i održavanjem instalacija centralnog toplovodnog grijanja te upravljanjem toplovodnim i termouljnim kotlovima na različite vrste goriva.

O programu

Cilj programa je osposobiti polaznike za rukovanje instalacijama centralnog toplovodnog grijanja, toplovodnim kotlovima na kruto gorivo i ručno loženje, čiji toplinski učin prelazi 300 kW, te toplovodnim i termouljnim kotlovima za centralno grijanje na tekuće i/ili plinovito gorivo, čiji zajednički toplinski učin prelazi 500 kW.

Cjelokupno trajanje programa: 170 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena srednja škola,

– najmanje 18 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova rukovoditelja centralnim grijanjem.

NAPOMENA:

Prema Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (N.N. 84/14, 20/15) za ovo zanimanje potrebno je položiti i DRŽAVNI STRUČNI ISPIT (više na http://www.energeticar.hr)

Ložač centralnog grijanja 

Ložač centralnog grijanja bavi se rukovanjem i održavanjem instalacija centralnog toplovodnog grijanja te upravljanjem toplovodnim i termouljnim kotlovima na različite vrste goriva.

O programu

Cilj programa je osposobiti polaznike za rukovanje instalacijama centralnog toplovodnog grijanja, toplovodnim kotlovima na kruto gorivo i ručno loženje, čiji toplinski učin ne prelazi 300 kW, te toplovodnim i termouljnim kotlovima za centralno grijanje na tekuće i/ili plinovito gorivo, čiji zajednički toplinski učin ne prelazi 500 kW.

Cjelokupno trajanje programa: 150 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna škola,

– najmanje 18 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova ložača centralnog grijanja.

NAPOMENA:
Prema Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (N.N. 84/14, 20/15) za ovo zanimanje potrebno je položiti i DRŽAVNI STRUČNI ISPIT (više na http://www.energeticar.hr)

Ložač centralnog grijanja 

Ložač centralnog grijanja bavi se rukovanjem i održavanjem instalacija centralnog toplovodnog grijanja te upravljanjem toplovodnim i termouljnim kotlovima na različite vrste goriva.

O programu

Cilj programa je osposobiti polaznike za rukovanje instalacijama centralnog toplovodnog grijanja, toplovodnim kotlovima na kruto gorivo i ručno loženje, čiji toplinski učin ne prelazi 300 kW, te toplovodnim i termouljnim kotlovima za centralno grijanje na tekuće i/ili plinovito gorivo, čiji zajednički toplinski učin ne prelazi 500 kW.

Cjelokupno trajanje programa: 150 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna škola,

– najmanje 18 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova ložača centralnog grijanja.

NAPOMENA:
Prema Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (N.N. 84/14, 20/15) za ovo zanimanje potrebno je položiti i DRŽAVNI STRUČNI ISPIT (više na http://www.energeticar.hr)

Bravar-cjevar

Bravar-cjevar bavi se odabirom i obradom cijevi prema specifikacijama tehničkih crteža. Koristi mjerne alate i primjenjuje principe i pravila rada kako bi izveo postupke ručne i strojne obrade.

O programu

Cilj programa je osposobiti polaznike za odabir cijevi sukladno zahtjevima tehničkih crteža, upoznati ih s glavnim djelovima mjernih alata, principima i pravilima rada, postupcima ručne i strojne obrade cijevi te grafičkim simbolima cijevnih elemenata.

Cjelokupno trajanje programa: 150 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna škola,

– najmanje 18 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova bravara-cjevara.

Bravar-cjevar

Bravar-cjevar bavi se odabirom i obradom cijevi prema specifikacijama tehničkih crteža. Koristi mjerne alate i primjenjuje principe i pravila rada kako bi izveo postupke ručne i strojne obrade.

O programu

Cilj programa je osposobiti polaznike za odabir cijevi sukladno zahtjevima tehničkih crteža, upoznati ih s glavnim djelovima mjernih alata, principima i pravilima rada, postupcima ručne i strojne obrade cijevi te grafičkim simbolima cijevnih elemenata.

Cjelokupno trajanje programa: 150 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna škola,

– najmanje 18 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova bravara-cjevara.

Zavarivač TIG i REL postupkom

Zavarivač TIG i REL postupkom bavi se elektrolučnim zavarivanjem sa ili bez dodatnog materijala u zaštitnoj atmosferi. Odgovoran je za zavarivanje ugljičnih i nehrđajućih čelika te obojenih metala, osiguravajući čvrstoću i kvalitetu spojeva u skladu s tehničkim specifikacijama i standardima.

O programu

Cilj programa je osposobiti polaznike za stručno i precizno elektrolučno zavarivanje koristeći TIG i REL postupke. Kroz edukaciju, polaznici će stjecati vještine potrebne za rad na ugljičnim i nehrđajućim čelicima te obojenim metalima. Program također teži unapređenju kvalitete rada onih koji su već uključeni u zavarivanje TIG i REL postupkom.

Cjelokupno trajanje programa: 543 sata.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna škola,

– najmanje 18 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova zavarivača.

Zavarivač TIG i REL postupkom

Zavarivač TIG i REL postupkom bavi se elektrolučnim zavarivanjem sa ili bez dodatnog materijala u zaštitnoj atmosferi. Odgovoran je za zavarivanje ugljičnih i nehrđajućih čelika te obojenih metala, osiguravajući čvrstoću i kvalitetu spojeva u skladu s tehničkim specifikacijama i standardima.

O programu

Cilj programa je osposobiti polaznike za stručno i precizno elektrolučno zavarivanje koristeći TIG i REL postupke. Kroz edukaciju, polaznici će stjecati vještine potrebne za rad na ugljičnim i nehrđajućim čelicima te obojenim metalima. Program također teži unapređenju kvalitete rada onih koji su već uključeni u zavarivanje TIG i REL postupkom.

Cjelokupno trajanje programa: 543 sata.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program osposobljavanja:

– završena osnovna škola,

– najmanje 18 godina života,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova zavarivača.

Monter solarno toplovodnih sustava

Monter solarno toplovodnih sustava bavi se instalacijom i održavanjem solarnih sustava za zagrijavanje vode. Provodi mjerenje krovnih površina za optimalno postavljanje panela i koristi priručnike za odabir instalacijskih elemenata i komponenata. Nakon montaže, odgovoran je za puštanje sustava u pogon i njegovo redovito održavanje.

O programu

Cilj programa je osposobiti polaznike za rad sa solarnim toplovodnim sustavima. Polaznici će naučiti mjeriti površinu i zasjenjenje krova, koristiti priručnike za odabir instalacijskih elemenata i komponenata, montirati i puštati sustav u pogon, te provoditi održavanje i otklanjanje kvarova.

Cjelokupno trajanje programa: 150 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program usavršavanja:

– najmanje 18 godina života,

– završena srednja škola u području strojarstva ili elektrotehnike,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova montera solarno toplovodnih sustava.

Monter solarno toplovodnih sustava

Monter solarno toplovodnih sustava bavi se instalacijom i održavanjem solarnih sustava za zagrijavanje vode. Provodi mjerenje krovnih površina za optimalno postavljanje panela i koristi priručnike za odabir instalacijskih elemenata i komponenata. Nakon montaže, odgovoran je za puštanje sustava u pogon i njegovo redovito održavanje.

O programu

Cilj programa je osposobiti polaznike za rad sa solarnim toplovodnim sustavima. Polaznici će naučiti mjeriti površinu i zasjenjenje krova, koristiti priručnike za odabir instalacijskih elemenata i komponenata, montirati i puštati sustav u pogon, te provoditi održavanje i otklanjanje kvarova.

Cjelokupno trajanje programa: 150 sati.

Uvjeti za upis

Uvjeti za upis u program usavršavanja:

– najmanje 18 godina života,

– završena srednja škola u području strojarstva ili elektrotehnike,

– lječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova montera solarno toplovodnih sustava.

Kontaktirajte nas

Pratite nas